OZNÁMENÍ PODLE NAŘÍZENÍ GDPR

Tento dokument popisuje, jak APS CREDIT FUND SICAV (dále jen „správce“) nakládá s osobními údaji, které získá o Vaší osobě anebo o Vašem majetku v rámci činnosti související s vymáháním Vašich pohledávek nebo během jakékoliv jiné činnosti, v jejímž rámci přijdete s APS CREDIT FUND SICAV do styku. Toto oznámení je v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), podle něhož máte právo být informováni o údajích, které různí zpracovatelé o Vás mají a o Vás zpracovávají, a o Vašich právech v souvislosti s těmito údaji.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správce osobních údajů, který poskytuje informace uvedené v tomto dokumentu, je:

společnost APS CREDIT FUND SICAV, a.s., IČ: 03624251, se sídlem Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložce 20276,

(dále jen „APS“ nebo „Společnost“)

Kontaktní údaje Společnosti ve věci ochrany osobních údajů:

telefon: +420 776 505 103

e-mail: info@apscreditfund.com

Ve vztahu k osobním údajům shromážděným v souvislosti se Smlouvou o vydávání a odkupování investičních akcií je správcem osobních údajů společnost uvedená výše.

ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost zpracovává osobní údaje k těmto účelům:

- plnění smlouvy, na základě které poskytuje společnost klientovi služby,

- plnění právních povinností uložených právními předpisy (např. zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;

- marketingové a obchodní účely (např. nabízení produktů a služeb, zasílání obchodních sdělení, pozvánky na kulturní akce).

Společnost zpracovává osobní údaje následujících kategorií subjektů osobních údajů :

- Investoři (klienti)

- Zástupci obchodních partnerů

a to v rozsahu, v jakém byly poskytnuty při uzavření smlouvy nebo při jednání o uzavření smlouvy, případně sděleny subjektem dat později v průběhu trvání smluvního vztahu, a dále v rozsahu, v jakém jsou evidovány na účtu klienta vedeném společností pro klienta na základě smlouvy.

Jedná se zejména o následující kategorie osobních údajů:

- identifikační údaje (napr. jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní příslušnost, číslo a doba platnosti průkazu totožnosti, údaj o orgánu, který průkaz totožnosti vydal);

- kontaktní údaje (napr. adresa trvalého pobytu či jiná kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa);

- sociodemografické údaje (napr. věk, pohlaví, předmět činnosti klienta (zaměstnání, podnikání)) čí;

- investiční údaje (napr. hodnota prostředků či investičních nástrojů na účtu klienta vedeném společností údaje, rozmezí roční výše příjmu klienta, hodnota majetku klienta, investiční záměry klienta)

- a další.

Společnost zpracovává kopie průkazů totožnosti pouze v případech, kdy jí to ukládají právní předpisy (zejména zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu), anebo v případech, kdy majitel průkazu totožnosti udělí s pořízením a zpracováním kopie občanského průkazu souhlas.

Údaje zpracovávané v rámci Společnosti pocházejí především od Vás, z Vámi uzavřených smluv u Společnosti, z veřejných zdrojů a od spolupracujících třetích stran.

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně pomocí prostředků výpočetní techniky.

OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPRÁVCE

Společnost zpracovává osobní údaje svých klientů též za účelem přímého marketingu, a to z důvodu svého oprávněného zájmu na propagaci svých podobných produktů a služeb. Namítat proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu může klient t prostřednictvím shora uvedené emailové adresy.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost může poskytovat osobní údaje zpracovatelům, a to společnostem, které vykonávají pro společnost na základě smlouvy činnosti vyžadující zpracování osobních údajů a to zejména:

- investiční zprostředkovatelé (vázaní zástupci) oprávněni zprostředkovávat produkty Společnosti nebo spravovaných fondů;

- administrátor fondu;

- osoby pověřené některými činnostmi fondu;

- poskytovatelé nebo provozovatelé informačních technologií;

- marketingové agentury a agentury pro výzkum trhu;

- osobní údaje jsou předávány Depozitáři, který je zpracovává za účelem plnění povinností vyplývajících z výkonu činnosti Depozitáře investičních fondů.

Pokud při zpracování Vašich osobních údajů Společnost využíva služeb zpracovatelů, stává se tak pouze za předpokladu, že jsou standardy ochrany osobních údajů u konkrétního zpracovatele smluvně garantovány minimálně na stejné úrovni jako ve Společnosti a že takový zpracovatel splňuje právními předpisy stanovené podmínky.

Společnost může dále v případě potřeby poskytnout osobní údaje orgánům dohledu (např. České národní bance), orgánům činným v trestním řízení nebo jiným správním orgánům, je-li to nutné ke splnění povinností stanovených právními předpisy.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu s klientem, a dále po dobu, po kterou je povinna osobní údaje uchovávat podle právních předpisů (po celou dobu trváni smluvního vztahu a následující 10 let po jeho ukončení). I pokud nedojde k uzavření smlouvy mezi společností a potenciálním klientem, uchovává Společnost osobní údaje potenciálního klienta po dobu, po kterou je k tomu povinna dle právních předpisů.

Po této lhůtě nebo po skončení platnosti a účinnosti Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů budou Vaše osobní údaje vymazány, anonymizovány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není nutný Váš souhlas.

Pokud APS zpracovává osobní údaje na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, zpracovává je po dobu, na kterou byl souhlas udělen, případně po dobu do odvolání souhlasu.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EHP

V případě mezinárodního předávání údajů pocházejících z Evropského hospodářského prostoru (EHP), kde Evropská komise uznala zemi mimo EHP za zemi, kde existuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, mohou být Vaše osobní údaje převáděny na tomto základě.

U předávání do zemí mimo EHP, jejichž úroveň ochrany nebyla uznána Evropskou komisí jako dostačující, se budeme spoléhat na legislativní omezení vztahující se ke konkrétní situaci (např. pokud bude třeba předání provést ke splnění naší smlouvy s Vámi, jako např. při provádění mezinárodní platby) nebo při realizaci jedné z níže uvedených pojistek k zajištění ochrany Vašich osobních údajů:

- standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí.

PRÁVA OSOB, JEJICHŽ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY

Osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány, je dále v textu označena též jako „subjekt údajů“.

Subjekt údajů má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů pro tento marketing, a správce ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Subjekt údajů má právo požádat společnost o potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, které se jej týkají. Pokud společnost osobní údaje subjektu údajů zpracovává, má subjekt údajů právo na přístup k takovým osobním údajům a k informacím o účelu zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích osobních údajů, plánované době zpracování a o svých právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů a na doplnění neúplných osobních údajů.

Subjekt údajů má dále právo na výmaz osobních údajů, a to:

- pokud již nejsou potřebné pro účely, k nimž byly zpracovávány,

- pokud odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní důvod ke zpracování,

- pokud vznese námitku proti zpracování, pro které neexistují žádné převažující právní důvody zpracování,

- pokud byly osobní údaje zpracovány protiprávně,

- pokud je vymazání nutné ke splnění právní povinnosti nebo

- pokud byly osobní údaje shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti mladšímu 13 let.

Subjekt údajů má dále právo na omezení zpracování osobních údajů, a to:

- pokud popírá přesnost osobních údajů, na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů,

- pokud je zpracování protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,

- pokud správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo

- pokud vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody klienta.

Subjekt údajů má dále právo na přenositelnost osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy, což znamená právo získat své osobní údaje, které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, resp. právo na to, aby tyto údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, má subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu tím však není dotčena.

Subjekt údajů má právo podat kdykoliv stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že došlo k porušení právních předpisů.

Pokud hodláte výše uvedená práva uplatnit, zašlete dopis nebo e-mail na výše uvedenou adresu.

V souladu s platným nařízením máte kromě Vašich výše uvedených práv rovněž právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, Holešovice.

DOBROVOLNOST POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí osobních údajů společnosti je dobrovolné, avšak jejich neposkytnutí neumožňuje společnosti uzavřít s klientem smlouvu a poskytnout mu požadovanou službu. Má-li klient zájem smlouvu se společností uzavřít, musí osobní údaje poskytnout, protože tak stanoví právní předpisy.

Tento dokument nabývá platnosti dne 20. října 2021

Správce je oprávněn toto oznámení v případě potřeby kdykoliv změnit, doplnit, zrušit nebo nahradit s tím, že aktualizované oznámení musí být zveřejněno alespoň 30 dnů před nabytím jeho platnosti.